Kalite Yönetim Faaliyetleri
23 Temmuz 2023

Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri

 

 1. Kalite Yönetim Direktörü;  SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere (Hasta Güvenliği Komitesi,  Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi vb.) üye olarak katılır. Komitelerde Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik çalışmaların koordinasyonunda görev alır.  
 2. SKS çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonu sağlanır.
 3. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar takip edilir.
 4. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışılarak bölümlerin SKS yönelik, mevcut durumu; hedefler, öz değerlendirme sonuçları, DÖF, güvenlik raporlandırma, istatistiki veriler, eğitim, enfeksiyon oranları, el hijyeni uyumu, gösterge hedefleri, vb. sonuçları Üst yönetim, bölüm yöneticileri, bölüm kalite sorumlularının katılımı ile yılda en az bir kez olmak üzere değerlendirilir, gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatılır. 
 5. Öz Değerlendirme Prosedürüne göre yılda en az bir kez olmak üzere göre öz değerlendirme yapılır. Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir. Gerekli iyileştirme çalışmaları ve düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
 6. Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) ilişkin süreçler, Güvenlik Raporlama Sistemi prosedürüne göre yönetilir.
 7. Kalite Yönetimi ile ilgili tüm konularda çalışanlara eğitim verilir.
 8. Hastane genel uyum eğitimleri verilir.
 9. Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde, anket uygulama rehberine göre,  anket uygulama konusunda eğitim alan personeller tarafından yapılması sağlanır. 
 10. Hasta, hasta yakınları ve çalışanların görüşlerinin değerlendirmesini, üst yönetime raporlandırılmasını ve gerekli DÖF’ in yürütülmesini takip eder.
 11. SKS çerçevesinde yazılı düzenlemeler, Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yürütülür.
 12. SKS Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi sağlanır.
 13. Gösterge Yönetim Prosedürüne göre, Gösterge yönetimi çalışmalarının koordinasyonu sağlanır. İzlenecek her gösterge için süreçler, veri toplama ve analiz yöntemleri tanımlanır.
 14. KYB, SKS göre kurumun mevcut durumunu (hedefler, öz değerlendirme sonuçları, güvenlik raporlandırma, komite çalışma raporları, DÖF raporları, Gösterge izlem sonuçları, memnuniyet raporları vb.)  tespit ederek, iyileştirme alanlarını belirler ve üst yönetime raporlandırır.
 15. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliği ve diğer mevzuatlarına göre yapılması gereken çalışmaları yürütür.